Szálláshely regisztráció

A regisztráció DÍJMENTES, Ön csak a megvalósult foglalások után fizet jutalékot

Szeretné, ha az Ön szálláshelye is megjelenne a gyogyvizek.hu weboldalán?

Nincs más dolga, mint kitölteni a lent található űrlapot, majd a kapott hozzáférési információkkal bejelentkezni az adminisztrációs felületre, és megszerkesztheti a szállás profilját. Az adminisztrátor jóváhagyása után a szállás bekerül weboldalunk partnerei közé.
A regisztrációhoz minden kért adat kitöltése szükséges.

Kérdése van?

Használja "Kérdezzen azonnal!" felületünket, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 20 477 24 36-os telefonszámon.Kattintson, majd kezdje el begépelni a település nevét, és válassza ki a listából.
Mennyi három és tíz összege? (Kérjük adja meg számokkal)
Általános szerződési feltételek


Bevezető rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadása szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet a regisztrált és jelen ÁSZF-et, feltétel nélkül elfogadó Megrendelő és a www.gyogyvizek.hu domain címen szállás és egyéb szolgáltatás közvetítését végző Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Előhegy u. 68. Cg: 05-09-023131, adószám: 23727342-2-05, a továbbiakban: Szolgáltató) között.

2. A jelen ÁSZF elfogadása szerződéskötési szándékot kifejező a regisztrált Megrendelő és a Szolgáltató közötti előszerződésnek mindősül a szolgáltatási szerződés megkötésére. A szolgáltatási szerződés megkötését követően a jelen szerződés, mint ÁSZF a szolgáltatási szerződés részévé válik.

A szolgáltatási szerződés létrejötte

3. A jelen ÁSZF elfogadását követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül elektronikusan szolgáltatási szerződést küld Megrendelő részére, amelyet Megrendelő öt munkanapon belül három eredeti példányban postai úton köteles Szolgáltató részére cégszerűen aláírva visszaküldeni.

4. A szolgáltatási szerződés elektronikus megküldésének Szolgáltató általi elmulasztása Megrendelőt mentesíti a szolgáltatási szerződés megkötésének kötelezettsége alól. A szolgáltatási szerződés postai megküldésének Megrendelő általi elmulasztása Szolgáltatót mentesíti a szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége alól.

5. A Megrendelő által megküldött cégszerűen aláírt szolgáltatási szerződést Szolgáltató cégszerűen írja alá és egy eredeti példányt postai úton küld meg Megrendelő részére.

6. Jelen ÁSZF elfogadására, valamint a szolgáltatási szerződés aláírására kizárólag a Megrendelő cégjegyzésére, vagy képviseletére jogosult személy jogosult. Más személyek jelen pontban szabályozottakkal ellentétes magatartása büntetőjogi felelősséget és felelősségre vonást von maga után.

7. Regisztrációnak és szerződéskötésnek minősül a jelen ÁSZF elektronikus módon történő Szolgáltató által IP cím alapján Dokumentált és a Megrendelő beazonosítható legalább a nevét, székhelyét és adószámát tartalmazó elektronikus űrlap elfogadása.

A szolgáltatás célja

8. A Szolgáltató tevékenységi körében internetes alapú szállásközvetítő tevékenységet végez, amelynek célja, hogy a Magyarország területén található szálláshelyek részére magyar és külföldi szállóvendégeket közvetítsen a turisztikai ágazat és a vendégéjszakák számának növelése céljából.

A szolgáltatás módja

9. A Szolgáltató által a 8. pontban meghatározott célt a Szolgáltató által üzemeltetett internetes online foglalási rendszeren keresztül valósítja meg és biztosítja Megrendelő részére. Az online foglalási rendszer a www.gyogyvizek.hu internetes domain címen (továbbiakban: Weboldal) érhető el közvetlenül.

10. Szolgáltató a Megrendelő által kínált szálláshelyek közvetítését a szálláshelyeknek a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon történő megjelenítésével, valamint a Megrendelő és a szállást foglaló harmadik személy(ek) (a továbbiakban: Vendég) közötti foglalást célzó kommunikáció biztosításával valósítja meg. Foglalásnak minősül minden olyan tevékenység, amelynek célja, hogy a Vendég a Megrendelő által a Weboldalon kínált szálláshelyet valamint egyéb szolgáltatást igénybe vegye (továbbiakban: foglalás).

11. A Weboldal egy olyan online elektronikus rendszer, amelyen Megrendelő részére Szolgáltató hozzáférési lehetőséget biztosít a Megrendelő által kínált szálláshelyeknek, a Megrendelő által meghatározott adatokkal és paraméterekkel a Weboldalon történő elhelyezéséhez (továbbiakban: feltöltés). Szolgáltató a szálláshelyet kínáló Megrendelő részére a szálláshely feltöltéséhez és a már megjelenített szálláshely áttekintéséhez admin felületet, valamint technikai támogatást biztosít. A szálláshelyek, valamint a teljes ajánlat feltöltése Megrendelő feladata, amely során Szolgáltató technikai támogatását igénybe veheti.

12. A Weboldalon történő szálláshelyek elhelyezésének és jelen ÁSZF szerinti előszerződés megkötésének jogosultja kizárólag Megrendelő. A szálláshely foglalhatóságának technikai biztosítása Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató a saját adatbázisában a Megrendelő adatait, valamint az általa kínált szálláshelyeket kereshetően tárolja, nemcsak a Weboldalt direkt linken felkereső szálláskeresők részére, hanem a népszerű internetes keresőoldalak keresőrobotjai számára is (keresőoptimalizálás).

Megrendelői garancia

13. Megrendelő vállalja és felelős azért, hogy az általa a Weboldalra feltöltött adatok, különösen a kínált szálláshelyek adatai a valóságnak megfelelnek. Ide értve különösen, de nem kizárólagosan a kínált szálláshely és valamennyi kapcsolódó szolgáltatás árát (továbbiakban: foglalási ár) és azok színvonalát, valamint a kapcsolódó a Weboldalon feltüntetett szolgáltatások valóságnak megfelelő színvonalát és tartalmát.

14. Megrendelő az általa a Weboldalra feltöltött szálláshelyek foglalási áraként megjelölt ajánlati árra ajánlati kötöttséget vállal mindaddig, amíg a Megrendelő által kínált szálláshely a Weboldalon keresztül foglalható, de legalább a szálláshely feltöltését követő 10 naptári napig.

15. Megrendelő árgaranciát vállal Szolgáltató felé, amelynek körében Megrendelő vállalja, hogy az általa a Weboldalon feltüntetett ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatát (ide értve Megrendelő által kínált szálláshelyek valamennyi formáját, valamint azok csomagként történő értékesítését is) saját internetes elérhetőségén, saját egyéb foglalási rendszerében és módszerével, valamit a Szolgáltató tevékenységével azonos szállásközvetítői tevékenységet végző szolgáltatón keresztül nem kínálja alacsonyabb áron, mint a Weboldalon feltüntetett ellenérték.

Szolgáltatói garancia

16. Szolgáltató vállalja, a Weboldalon történt foglalások Megrendelő részére történő azonnali továbbítását.

17. A Weboldalon történt foglalásról Szolgáltató elektronikus úton e-mailben azonnal értesíti Megrendelőt.

18. Szolgáltató vállalja, hogy az általa az ÁSZF szerinti előszerződés alapján megkötött szolgáltatási szerződés szerint nyújtott szolgáltatása havi és éves viszonylatban is 99%-os rendelkezésre állással üzemel, ide nem értve a 30 nappal korábban bejelentett karbantartást, valamint a vis maiort.

19. Szolgáltató köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni szolgáltatása rendes és rendkívüli leállításról. Ezzel kapcsolatban Megrendelő kártérítési igényt nem támaszthat Szolgáltató felé, azonban a Szolgáltatás szünetelésnek időszakával megegyező időtartammal csökken Megrendelő ajánlati kötöttsége az általa a Weboldalon kínált szálláshelyek vonatkozásában.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

20. Megrendelő jogosult az általa feltöltött ajánlatát az ajánlati kötöttséget követően a Weboldalról törölni, valamint módosítani. Az ajánlati kötöttségen túl módosított ajánlat vonatozásában Megrendelőt 10 nap ajánlati kötöttség terheli.

21. Megrendelő ajánlatához a szálláshely foglalását követően Vendég irányában is kötve van. Ezen ajánlati kötöttség megsértése miatt a szállást foglaló harmadik személy által érvényesített igény kizárólagos kötelezettje Megrendelő.

22. Megrendelő jogosult a Weboldalon lefoglalt szálláshely ellenértékén túl a Vendéget terhelő adók és illetékek megfizetésére kötelezni Vendéget. A szállást foglaló harmadik személyt által adó és illeték jogcímen a Megrendelő részére megfizetett összeg nem tartozik az árgarancia hatálya alá, de Megrendelő ezen tételek feltüntetésére köteles a Weboldalra feltöltött szálláshelye vonatkozásában a Weboldalon megjelenő tartalomban.

23. Megrendelő nem jogosult áremelésre a visszaigazolt, elfogadott szállásfoglalásra vonatkozóan. Megrendelő köteles a Vendég részére a Weboldalon szereplő foglalási áron, a Weboldalon az adott foglalási árhoz tartozó színvonalú szálláshelyet biztosítani. Amennyiben Megrendelő a Weboldalon az adott foglalási árhoz tartozó színvonalú szálláshelyet biztosítani nem tudja, abban az esetben Megrendelő köteles másik azonos vagy magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani a Vendég részére a Weboldalon feltüntetett eredeti foglalási áron.

24. Megrendelő jogosult árcsökkentésre vagy további a foglalásban nem szereplő szolgáltatás nyújtására (ide értve az ingyenesen nyújtott vendégéjszakákat is) a visszaigazolt, elfogadott szállásfoglalásra vonatkozóan, ez azonban nem érinti Szolgáltató jutalékigényét a Weboldalon szereplő foglalási ár vonatozásában.

25. Megrendelő a Weboldal használata során, valamint a Szolgáltató által közvetített Vendég vonatozásában nem tanúsíthat olyan magatartást amelynek célja az, hogy a Vendég a Szolgáltató által közvetített szolgáltatását közvetlenül Megrendelőtől vegye igénybe.

26. Megrendelő köteles a Szolgáltató által közvetített foglalást, kizárólag Szolgáltatón keresztül visszaigazolni a Vendég részére. Megrendelő és Vendég közötti kapcsolattartás kizárólag Szolgáltatón keresztül valósulhat meg.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

27. Szolgáltató jogosult az általa a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatását haladéktalanul felfüggeszteni és/vagy a szolgáltatási szerződést rendkívül hatállyal felmondani, amennyiben megrendelő az ÁSZF-et, vagy az ÁSZF szerinti előszerződés alapján megkötött szolgáltatási szerződést megszegi.

28. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF 3. pontja szerinti határidőben a Szolgáltató részére a szolgáltatási szerződés cégszerűen aláírt eredeti példányát nem küldi meg, úgy az ÁSZF szerinti előszerződés hatályát veszti. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF 3. pontja szerinti határidőn túl küldi meg a cégszerűen aláírt szolgáltatási szerződést Szolgáltató részére, abban az esetben Szolgáltató jogosult, de nem köteles a szolgáltatási szerződés megkötésére.

29. Szolgáltató köteles az ÁSZF, valamint a szolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatását a tőle elvárható és a piaci igényeknek megfelelő magas színvonalon teljesíteni.

Foglalás és visszaigazolás

30. A Szolgáltató a Vendég részéről a Weboldalon történt foglalásról e-mail útján értesíti Megrendelőt.

31. Megrendelő köteles a foglalást haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni a Vendég részére a Weboldalon keresztül.

A szolgáltatás díjának alapja

32. Megrendelő a Weboldalon keresztül érkezett foglalásokról köteles nyilvántartást vezetni oly módon, hogy abból megállapítható legyen valamennyi Szolgáltató által közvetített szállásfoglalás, valamint a közvetített szállásfoglalás igénybevételének elmaradásának oka és bizonyítéka, ide értve a Vendég lemondó nyilatkozatát is.

33. Szolgáltató az általa közvetített szálláshelyek után a Weboldalon szereplő teljes foglalási ár alapján jutalékra jogosult.

A szolgáltatás díjának mértéke, fizetési feltételek

34. A 35. pont szerinti jutalékot Megrendelő, mint a szolgáltatás ellenértékét megfizetni köteles Szolgáltató részére.

35. A közvetítési jutalék mértéke a Megrendelő által a Weboldalon szereplő ajánlatban feltüntetett a közvetített szállás ellenérték teljes összegének, vagyis a foglalási árnak százalékos arányában kerül meghatározásra, a szolgáltatási szerződés szerint.

Felelősségi és szavatossági szabályok

36. Szolgáltató a szálláshelyek közvetítésért eredményfelelősséggel nem tartozik Megrendelő felé.

37. A Szolgáltató nem részese a szállásközvetítési tevékenységének eredményeként a Vendég és Megrendelő között létrejött szerződésnek, ezért abból eredő kötelezettségek ide értve a Vendég által Megrendelőnek okozott károk megtérítési igényét is nem terhelik Szolgáltatót.

38. A Szolgáltató nem felel továbbá a Vendég felé a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásért, ide értve a közvetített szálláshely valamennyi tulajdonságát. Szolgáltató a részére Megrendelő szolgáltatásával szemben bejelentett kárigényt a Megrendelő részére továbbítja, azzal hogy Szolgáltató nem jogosult és nem köteles Megrendelő valamint a Vendég jogvitájába akár perben, akár peren kívül beavatkozni.

Vegyes rendelkezések

39. Jelen ÁSZF 2014. március 1. napján lép hatályba és módosításáig vagy visszavonásáig érvényes. A jelen ÁSZF módosításáról, a módosítások pontos megjelölésével Szolgáltató a Megrendelőt elektronikus úton értesíti az ÁSZF módosítást megelőzően legalább 8 nappal.

40. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Felek között a jelen ÁSZF szerint létrejött szolgáltatási szerződésben foglaltak, ennek hiányában a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabályok foglaltak az irányadóak.

41. Megrendelő köteles a Szolgáltatótól a jelen ÁSZF-el összefüggésben szerzett információkat, dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet.

42. Szolgáltató a jelen ÁSZF teljes szövegét, valamint annak bármely részét, valamint a szolgáltatási szerződés rendelkezéseinek teljes körét üzleti titoknak nyilvánítja.

Kelt: Miskolc, 2014. március 1.
Minden jog fenntartva - Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Kft.
2014 - 2015 | http://www.gyogyvizek.hu/